ทอท.ยกเว้นค่าบริการจอดรถช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

บอร์ด ทอท.อนุมัติยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนใช้ที่ดินกรมธนารักษ์ย้อนหลัง 5 ปี ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (20 ก.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.อนุมัติยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถระยะยาว โซน C, D และ E ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2560 รวม 12 วัน ทั้งนี้ ลานจอดรถดังกล่าวมีช่องจอดรถยนต์โซนละ 718 ช่องจอด สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น 2,154 ช่องจอด รวมทั้งคณะกรรมการมีนโยบายให้ ทอท.ดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมในพระราชพิธีต่อไป

ส่วนแนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เดือนสิงหาคม 2560 ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ตามที่ ทอท.จะดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 10 กิจกรรม ได้แก่ โรงแรม, การขนส่งและโลจิสติกส์, สำนักงานและศูนย์ธุรกิจ, ร้านค้าและศูนย์การค้า, การท่องเที่ยวและนันทนาการ, การประชุม สัมมนาและนิทรรศการ, ที่พักอาศัย, การกีฬา, การรักษาพยาบาล และกิจกรรมอื่นๆ

ในวันนี้ คณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผลการประชุมระหว่าง ทอท. กับกรมธนารักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ ทอท. ประกอบด้วย การคำนวณค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี (รอบปีงบประมาณ 2556-2560) ให้คำนวณตามฐานของสัญญาเดิมปรับเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ทำให้ ทอท.ต้องชำระค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ตามจำนวนเงินที่คำนวณโดยวิธีดังกล่าว ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2561-2565 ให้คำนวณค่าตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สิน (ROA) เพิ่มจากวิธีการส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็น Commercial จะคิด ROA ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สินที่เป็นพาณิชย์บริการ (Free Zone) จะคิด ROA ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สิน และพื้นที่ว่างเปล่าที่จะนำไปพัฒนาโครงการใหม่เฉพาะ Commercial จะคิด ROA ร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกรมธนารักษ์จะปรับค่าตอบแทน ROA เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ของอัตราค่าตอบแทนเดิมทุก 3 ปี.-สำนักข่าวไทย