“กฤษฎา”ดึงหน่วยราชการช่วยซื้อสินค้าเกษตร

“กฤษฎา”จี้ขรก.เกษตรฯ ทุกระดับเร่งปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า ดึงโรงเรียน-โรงพยาบาล-ส่วนราชการ-ภาคเอกชน ช่วยซื้อสินค้าเกษตรฯ ป้องกันล้นตลาด เมื่อวันที่ 14 ม.ค.นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนสั่งการให้ใช้นโยบายเชิงรุกปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ ทุกเขต และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกจังหวัด

นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการและวิธีการให้ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและระดับกรมเป็นคณะทำงานตรวจแนะนำและติดตามการดำเนินการของจังหวัด ประจำพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภออย่างไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ถูกต้อง
 
“ประสานเชื่อมโยงตลาดเข้าหาแหล่งผลิตให้ได้ บูรณาการพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ธกส. นำหน่วยราชการ ให้มาซื้อสินค้าการเกษตรไปใช้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ชมรมธนาคารจังหวัด หอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ให้มาร่วมกันพิจารณารับซื้อ วางแผนการตลาด  กระจายสินค้าการเกษตร เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร ผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หากผลผลิตของเกษตรกรล้นตลาดหรือไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต ให้รีบรายงานส่วนกลางทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา”รมว.เกษตรฯ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews